Skip navigation

Push Back Against the Abortion Ban in Poland!

Dear Commissioner Von Der Leyen, dear democratic leaders of the world,

Poland banned almost all legal abortions in yet another attack on human rights.

Make no mistake: abortions will still take place abroad and underground, putting the health and lives of people in Poland at further risk.

The European Union, its member states, and ALL democratic countries across the world must act NOW!. You must impose sanctions and use all available tools to reverse this outrageous ruling. 

Enough is Enough. Rights are under threat across the world, and we cannot stand by. 

People of the world: #PushBack, add your name to this open letter to Stand with Poland.


Do you want to do more? Click here to join us and we will involve you!

Are you an organization or an influencer that wants to partner on this campaign? Email us at [email protected]


Drogi komisarzu Von Der Leyen, drodzy demokratyczni przywódcy świata,

Polska zakazała prawie wszystkich legalnych aborcji w kolejnym ataku na prawa człowieka.

Nie popełnij błędu: aborcje nadal będą miały miejsce za granicą i pod ziemią, narażając zdrowie i życie ludzi w Polsce na dalsze ryzyko.

Unia Europejska, jej państwa członkowskie i wszystkie demokratyczne kraje świata muszą działać TERAZ! Musisz nałożyć sankcje, zamrozić dotacje i użyć wszelkich dostępnych narzędzi, aby odwrócić ten skandaliczny wyrok.

Dosyć jest dosyć. Prawa są zagrożone na całym świecie, a my nie możemy stać z boku.

Ludzie tego świata: #PushBack, dodaj swoje imię do tego listu otwartego, aby stanąć z Polską.


Chcesz zrobić więcej? Kliknij tutaj, aby do nas dołączyć, a my włączymy ciebie!

Jesteś organizacją lub influencerem, który chce być partnerem w tej kampanii? Wyślij nam e-mail na adres [email protected]

 

 

Will you sign?

Abortion Rights are Human Rights.

Sign this open letter to #PushBack against the abortion ban in Poland!

In accordance with NOW's privacy policy, you will receive emails from NOW!. You can unsubscribe at any moment

Showing 186 reactions